แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง

พื้นที่รับผิดชอบ
สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง รับผิดชอบพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,557.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 982,081.25 ไร่ จำนวน 3 ตำบล 42 หมู่บ้าน ประชากร 33,344 คน

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ ตำบลวังไทร  อำเภอคลองขลุง , ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองกำแพงเพชร และตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง  และ ตำบลโค้งไผ่  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สภาพภูมิประเทศ

                    สถานีตำรวจภูธรอำเภอปางศิลาทอง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 1,557.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 982,081.25 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือพื้นที่ราบจำนวน 663.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 423,331.25 ไร่ และพื้นที่ ที่ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จำนวน 894 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 558.750 ไร่ พื้นที่ราบส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ข้าวโพด มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผลอันได้แก่ ส้มเขียวหวาน เงาะ ลำไย มะม่วง มะขาม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตร และรับจ้าง

ประชากร  
              
สถิติประชากร ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 มีทั้งสิ้น 33,344 คน เป็นชาย 16,877 คน เป็นหญิง 16,467 คน ในจำนวนนี้มีชาวไทยภูเขา 3 เผ่า คือ เผ่าเย้าอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 78 ครัวเรือน มีประชากร รวม 469 คน เผ่าม้ง อาศัยอยู่หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาต จำนวน 54 ครัวเรือน มีประชากร รวม 486 คน แลเผ่ามูเซอ อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลปางตาไวฯ จำนวน 27 ครัวเรือน ประชากร รวม 128คน ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดต่อพื้นที่ ประมาณ 51 คน ต่อตารางกิโลเมตร