สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง หมู่16 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
 
โทร.055-727161