ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.ปางศิลาทอง ร่วมประชุมหมู่บ้าน
บ้านไพรสวรรค์